Kształtowanie się fizykochemicznych właściwości zaczynu w miarę jego dojrzewania.

Kształtowanie się fizykochemicznych właściwości zaczynu w miarę jego dojrzewania.

tmp46b8-1Fizykochemiczna charakterystyka zaczynu w okresie dojrzewania: 1 – wytrzymałość na ściskanie. 2 – wydzielanie się ciepła wiązania, 3 – stopień hydratacji, 4 – stopień pH, 5 – przewodność elektryczna.

Rysunek przedstawia schematycznie rozwój ważniejszych właściwości fizykochemicznych zaczynu, do których zaliczono według oznaczenia na rysunku.

Wartości dla ideowo przedstawionych krzywych zależą od rodzaju cementu, co w miarę potrzeby będzie podawane w dalszej treści. Wykres pozwala zwrócić uwagę …

Wpływ miałkości, temperatury i wilgotności na proces dojrzewania

Wpływ miałkości, temperatury i wilgotności na proces dojrzewania

Miałkość wywiera bardzo istotny wpływ na proces dojrzewania. Im drobniejsze ziarna, tym w tej samej objętości cementu istnieje większa powierzchnia styku cementu z wodą, a więc i większa powierzchnia, na której zachodzi jednocześnie reakcja. Powoduje to intensyfikację procesu hydratacji, a więc i wpływa na zwiększenie samo ocieplenia oraz na przyspieszenie procesu wiązania i szybszego przyrostu wytrzymałości wyrobu. Im cementy są wyższych klas, i z kolei szybkotwardniejące, tym z reguły są bardziej miałkie. …

Ciepło hydratacji cementu

Ciepło hydratacji cementu

Wiązanie cementów jest procesem egzotermicznym, tzn., że podczas wiązania wydziela się ciepło. Ilość wydzielanego ciepła zależy wybitnie od rodzaju cementu, ale z reguły jest tak duża, że zjawisko to musi być uwzględniane w wielu praktycznych przypadkach przy wykonywaniu betonu.

Wydzielające się ciepło podnosi temperaturę dojrzewającego zaczynu, zaprawy i betonu. Wzrost temperatury zależy od sposobu izolacji przed utratą tego ciepła i przy izolacji hermetycznej może dla zaczynów dochodzić do 100°C, a dla betonów do 60°C.

Wydzielanie się ciepła …

Składniki struktury wewnętrznej stwardniałego zaczynu cementowego

Składniki struktury wewnętrznej stwardniałego zaczynu

Analizując strukturę wewnętrzną zaczynu dojrzałego można w przenośni przyjąć, że kamień cementowy jest „mikrobetonem” złożonym z:
•    reliktów ziaren cementowych (spełniających redę kruszywa),
•    zhydratyzowanego cementu w postaci żelowokrystalicznej (rola spoiwa),
•    wody wolnej, gdyż nie cala ilość wody zarobowej łączy się z cementem chemicznie,
•    pustek powietrznych kontrakcyjnych, żelowych i kapilarnych o różnym stopniu zawilgocenia.

Pory kontrakcyjne powstają w wyniku zmniejszenia objętości zhydratyzowanego cementu w stosunku do sumy objętości cementu i wody, które się …