Kształtowanie się fizykochemicznych właściwości zaczynu w miarę jego dojrzewania.

Kształtowanie się fizykochemicznych właściwości zaczynu w miarę jego dojrzewania.

tmp46b8-1Fizykochemiczna charakterystyka zaczynu w okresie dojrzewania: 1 – wytrzymałość na ściskanie. 2 – wydzielanie się ciepła wiązania, 3 – stopień hydratacji, 4 – stopień pH, 5 – przewodność elektryczna.

Rysunek przedstawia …

Ciepło hydratacji cementu

Ciepło hydratacji cementu

Wiązanie cementów jest procesem egzotermicznym, tzn., że podczas wiązania wydziela się ciepło. Ilość wydzielanego ciepła zależy wybitnie od rodzaju cementu, ale z reguły jest tak duża, że zjawisko to musi być uwzględniane w wielu praktycznych przypadkach przy …

Składniki struktury wewnętrznej stwardniałego zaczynu cementowego

Składniki struktury wewnętrznej stwardniałego zaczynu

Analizując strukturę wewnętrzną zaczynu dojrzałego można w przenośni przyjąć, że kamień cementowy jest „mikrobetonem” złożonym z:
•    reliktów ziaren cementowych (spełniających redę kruszywa),
•    zhydratyzowanego cementu w postaci żelowokrystalicznej (rola spoiwa),
•    wody wolnej, gdyż …