Cement dla górnictwa

Cement dla górnictwa

Należy do grupy cementów CEM III (pucolanowych). W górnictwie cement może być przeznaczony do betonów pracujących w najtrudniejszych warunkach. Toteż cement stosowany do niego musi mieć właściwości wysokiej jakości, a przede wszystkim musi zapewnić betonowi odporność na środowiska chemicznie agresywne, wysoką wodoszczelność i wytrzymałość, mały skurcz i małe pełzanie.

Specjalne cementy SG 42,5 i SG 32,5 dla górnictwa spełniają te warunki. Istota ich uzyskania polega na tym. że mieląc klinkier portlandzki dodaje się mikrokrzemionkę aktywną, w ilości ok. 10% masy. Mikro krzemionka wiążąc z wodorotlenkiem wapniowym Ca(OH)2, prowadzi do jej redukcji o około 40-60%.

Ten kierunek rozwoju cementów obserwuje się w krajach o wysokiej technice budowlanej. Cement górniczy może być z pożytkiem wykorzystywany do napraw konstrukcji metodą natrysku i do betonów wysokich wytrzymałości (B > 60 MPa). Miałkość tego cementu jest dość duża i wynosi ok. 4800 cm²/g.

Produkuje się także specjalny górniczy cement hutniczy w dwóch odmianach: HSG -22.5 i HSG – 32.5. Obie wiążą nie wcześniej niż po 1 godzinie, mają powierzchnię właściwą po 3600 cm²/g. Zawartość granulowanego żużla wielkopiecowego może być odpowiednio do potrzeb zmieniana w granicach 30-70% całej masy cementu.

Cementy HSG obu odmian zawierają także mikrokrzemionkę i mogą być szeroko stosowane w budownictwie morskim dzięki podwyższonej odporności na korozję chlorkową. Istotny z punktu widzenia inwestorów jest fakt. ze cementy górnicze nie są dróższe więcej niż o 10% od swoich odpowiedników bez mikrokrzemionki.