Klasy rozpuszczalników

Do jakiej klasy zagrożenia pożarowego należą następujące rozpuszczalniki:
a)    Spirytus należy do klasy zagrożenia pożarowego B, ponieważ jest rozpuszczalny w wodzie, a jego temperatura zapłonu wynosi poniżej 294 K (21°C).
b)    Terpentyna nie rozpuszcza się w wodzie i ma temperaturę zapłonu 305 K (32°C). Tak więc terpentyna należy do klasy zagrożenia pożarowego A2.
c)    Benzyna lakowa również nie jest wodorozpuszczałna. Jej temperatura zapłonu wynosi około 312 K (39°C). Dlatego także benzyna lakowa należy do klasy zagrożenia pożarowego A2.

Jakich materiałów malarskich nie powinno się rozcieńczać rozpuszczalnikami ani rozcieńczalnikami, ale odpowiednimi spoiwem?
Farb krzemianowych nie powinno się rozcieńczać rozpuszczalnikiem – wodą, ale fiksatywą, czyli spoiwem w postaci szkła wodnego. Dodanie wody spowodowałoby zbytnie schudzenie farby krzemianowej, a na powłoce pojawiłyby się smugi, plamy i kredowanie.
Także powłok prześwitujących do drewna nie powinno się rozcieńczać rozpuszczalnikami organicznymi, ale bezbarwnym spoiwem, tzn. nie zawierającym pigmentów. W przypadku zastosowania rozpuszczalników organicznych, także ten materiał stałby się zbyt chudy; w rezultacie nie stanowiłby wystarczającej ochrony przed działaniem czynników atmosferycznych.

Jakie niekorzystne właściwości wykazują lakiery i farby, jeśli doda się do nich za dużo rozpuszczalników i rozcieńczalników?
Ulega zmniejszeniu zdolność krycia farb. Można uzyskać tylko bardzo cienkie powłoki. Widać to szczególnie po bardzo słabym pokrywaniu krawędzi. Bardzo się zmniejsza wytrzymałość, a szczególnie odporność na czynniki atmosferyczne. Poza tym możliwe są niedoskonałości połysku.

Jakie skutki powoduje zastosowanie do lakierów i farb nieodpowiednich rozpuszczalników i rozcieńczalników?
Zbyt agresywne rozpuszczalniki powodują rozkład lakierów i farb. Jeśli do lakierów i farb nie dobierze się odpowiednich rozpuszczalników i rozcieńczalników, wówczas nie spełnią one swojej roli i farby czy lakieru nie można dobrze rozmieszać. Możliwe jest powstanie usterek powłoki, takich jak zła rozlewność, niedostateczny połysk czy też rozmiękanie warstw powłoki leżących poniżej.

Jakie rozpuszczalniki są zawarte w tzw. zamienniku terpentyny?
Jako zamiennik terpentyny jest sprzedawana benzyna lakowa lub mieszanka benzyny lakowej z innymi rozpuszczalnikami, np. alkoholami i związkami aromatycznymi.

Dla jakich spoiw może być rozpuszczalnikiem benzyna lakowa?
Benzyna lakowa może być rozpuszczalnikiem olejów, żywic alkidowych, cyklokauczuku, bitumu i asfaltu.

Dodaj komentarz