Węglowodory aromatyczne

Jakie rozpuszczalniki należą do węglowodorów aromatycznych? Węglowodory aromatyczne składają się z pierścieniowych cząsteczek zbudowanych zwęgla i wodoru. Najbardziej znanym rozpuszczalnikiem aromatycznym jest benzen, od którego wywodzą się inne związki aromatyczne, takie jak toluen, ksylen i styren. Ponieważ benzen uznano za rakotwórczy, nie wolno go stosować jako rozpuszczalnika do spoiw.
Węglowodory aromatyczne często stosuje się jako rozcieńczalniki. Styrenu – ze względu na jego zdolne do reakcji podwójne wiązanie – używa się jako rozpuszczalnika do żywic poliestrowych nienasyconych. Reaguje on podczas utwardzania przez polimeryzację z nienasyconą żywicą poliestrową.

Czym się różni styren od innych rozpuszczalników, gdy stosuje się go w lakierach na żywicach poliestrowych nienasyconych? Podczas gdy rozpuszczalniki, przy wysychaniu (utwardzaniu) lakierów i farb, zwykle odparowują, to styren reaguje chemicznie przy utwardzaniu lakierów i farb na żywicach poliestrowych nienasyconych przez polimeryzację z żywicą poliestrową nienasyconą i staje się składnikiem spoiwa. To wyjaśnia także dużą zawartość składników nielotnych w lakierach i farbach na żywicach poliestrowych nienasyconych.

Dla jakich spoiw mogą być rozpuszczalnikiem alkohole? Alkohole mogą być rozpuszczalnikiem dla szelaku i niektórych lakierów nitrocelulozowych. Alkoholu używa się zwykle w postaci spirytusu. Jest to etanol, do którego dodaje się składników powodujących jego nieprzydatność do spożycia. Alkohole są także zawarte w wielu specjalnych rozcieńczalnikach jako wypełniacze.

Jakie rozpuszczalniki są zawarte w tzw. rozcieńczalnikach do żywic polimerowych?
Tzw. rozcieńczalniki do żywic polimerowych zawierają oprócz benzyny lakowej jeszcze związki aromatyczne, jak również estry, etery i alkohole.

Do jakich lakierów i farb nadaje się tzw. rozcieńczalnik do żywic polimerowych?
Tzw. rozcieńczalnik do żywic polimerowych nadaje się do lakierów i farb alkidowych. Niektóre rozcieńczalniki do żywic polimerowych są także przydatne do lakierów i farb olejnych, cyklokauczukowych, do farb bitumicznych i asfaltowych. Rozcieńczalniki do tych żywic są zwykle opracowywane przez producenta określonego lakieru lub farby – specjalnie do danego wyrobu. Aby uniknąć wad powłoki, takich jak np. zła rozlewność, trzeba zawsze stosować rozcieńczalnik przewidziany przez producenta.

Jakie rozpuszczalniki zawiera tzw. rozcieńczalnik nitro? Rozcieńczalnik nitro jest mieszaniną estrów, ketonów, związków aromatycznych i alkoholi.

Jakie rozpuszczalniki są zawarte w zmywaczach powłok? Zmywacze powłok zawierają mieszaninę rozpuszczalników, składającą się z estrów, ketonów, związków aromatycznych i tetraliny. Z reguły rezygnuje się z użycia węglowodorów chlorowanych – ze względów zdrowotnych i ochrony środowiska.

Jakie rozpuszczalniki są zawarte w specjalnych rozcieńczalnikach do lakierów epoksydowych?
Specjalne rozcieńczalniki do lakierów epoksydowych zawierają ketony, etery, związki aromatyczne i alkohole.

Jakie rozpuszczalniki są zawarte w specjalnych rozcieńczalnikach do lakierów poliuretanowych?
Specjalne rozcieńczalniki do lakierów poliuretanowych zawierają przede wszystkim estry i ketony.

Jakie rozpuszczalniki są zawarte w specjalnych rozcieńczalnikach do farb chlorokauczukowych?
Specjalne rozcieńczalniki do farb chlorokauczukowych zawierają estry, ketony i etery.

Dodaj komentarz