Żywice i lakiery poliuretanowe

Żywice i lakiery poliuretanowe

W jaki sposób twardnieją dwuskładnikowe lakiery poliuretanowe?
Dwuskładnikowe lakiery poliuretanowe twardnieją poprzez poliaddycję, przy czym poliizocyjanian utwardzacza wiąże się z głównym składnikiem lakieru.

Proszę opisać utwardzanie dwuskładnikowego lakieru poliuretanowego
Główny składnik lakieru poliuretanowego zawiera poliestry nasycone lub polietery z grupami hydroksylowymi (OH). Utwardzacz zawiera poliizocyjanian. Po zmieszaniu głównego składnika z utwardzaczem poliizocyjanian wchodzi w reakcję z grupami hydroksylowymi głównego składnika, przy czym wodór z grupy OH zamienia się miejscami z azotem z grupy izocyjanianu. Umożliwia to chemiczne związanie poliizocyjanianu z głównym składnikiem lakieru. Jest to proces poliaddycji.

Jakie główne rozpuszczalniki są zawarte w rozcieńczalnikach specjalnych do lakierów poliuretanowych?
Specjalne rozcieńczalniki do lakierów poliuretanowych zawierają w swym składzie przede wszystkim ketony i estry.

Proszę przedstawić różne możliwości utwardzania lakierów poliuretanowych, twardniejących pod wpływem wilgoci Lakiery poliuretanowe, twardniejące pod wpływem wilgoci, są jednoskładnikowe. Zależnie od składu lakieru, są dwie możliwości jego utwardzenia:
1.    Poliizocyjanian jest już zmieszany z poliestrem łub polieterem, jednak do reakcji chemicznej nie dopuszczają środki blokujące. Po nałożeniu lakieru na podłoże, środek blokujący reaguje z wilgocią zawartą w powietrzu. Dzięki temu następuje poliaddycja z udziałem poliizocyjanianu i grup hydroksylowych poliestru czy polieteru, a wskutek tego – twardnienie lakieru.
2.    Druga możliwość utwardzania lakieru także wymaga zastosowania poliizocyjanianu. Tu jednak używa się poliestrów lub polieterów z mniejszą liczbą grup hydroksylowych. Po nałożeniu lakieru na podłoże, poliizocyjanian reaguje z wilgocią zawartą w powietrzu, tworząc poliaminy, które z kolei reagują z innym poliizocyjanianem, tworząc polimocznik. Wskutek tej poliaddycji następuje twardnienie lakieru.

Proszę wymienić dziedziny zastosowań dla lakierów i farb poliuretanowych
Lakiery i farby poliuretanowe stosuje się do wykonywania powłok podlegających dużym obciążeniom mechanicznym i/lub chemicznym na wszelkich podłożach. Specjalną dziedzinę zastosowań stanowi ochrona antykorozyjna. Stosuje się w tym celu powłoki nawierzchniowe z żywic poliuretanowych na podkładzie z żywicy epoksydowej. Lakiery poliuretanowe, twardniejące pod wpływem wilgoci, są chętnie używane do zabezpieczania parkietu.

Dodaj komentarz