Żywice i lakiery epoksydowe

Żywice i lakiery epoksydowe

Jakie utwardzacze są najbardziej odpowiednie do lakierów epoksydowych?
Jako utwardzacze do lakierów na żywicach epoksydowych stosuje się przede wszystkim poliaminy, poliamidy i poliizocyjaniany. Wolno jednak stosować tylko taki utwardzacz, jakiego wymaga producent lakieru. Tylko w ten sposób można mieć gwarancję uzyskania jego optymalnych właściwości.

Do lakierów epoksydowych stosuje się różne utwardzacze, nadające powłoce epoksydowej odmienne właściwości. Jak zmieniają się te właściwości przy zastosowaniu różnych utwardzaczy?
Jeśli do lakierów epoksydowych stosuje się jako utwardzacze poliaminy, to wykonane w ten sposób powłoki są szczególnie odporne na rozpuszczalniki i chemikalia. Jeśli jako utwardzacze stosuje się poliamidy, to wykonane w ten sposób powłoki są szczególnie elastyczne i wodoodporne. Przy użyciu poliizocyjanianów natomiast powstają powłoki szczególnie odporne na kwasy i rozpuszczalniki, w porównaniu z wyżej wymienionymi. Z zasady należy jednak stosować tylko utwardzacze przewidziane przez producenta lakieru.

Jakie główne rozpuszczalniki są zawarte w rozcieńczalnikach specjalnych do lakierów epoksydowych?
Specjalne rozcieńczalniki do lakierów epoksydowych zawierają głównie ketony, związki aromatyczne, etery i alkohole.

Proszę przedstawić charakterystyczne właściwości powłok wytwarzanych za pomocą lakierów i farb epoksydowych
Powłoki wykonywane za pomocą lakierów i farb epoksydowych są bardzo odporne na chemikalia, przy czym szczególnie wyraźna jest odporność na zasady. Powłoki te są ponadto bardzo odporne na obciążenia mechaniczne. Mają doskonałą przyczepność do wszystkich mocnych podłoży. Pod wpływem wietrzenia powłoki te wykazują skłonność do kredowania, ale poza tym są bardzo odporne na czynniki atmosferyczne. Jeśli podczas produkcji żywice epoksydowe połączono ze smolą, to uzyskuje się jeszcze większą wodoodporność, która i tak jest dobra. Co prawda, wskutek zawartości smoły zmniejsza się nieco odporność na chemikalia.

Proszę wymienić dziedziny zastosowań lakierów i farb epoksydowych
Lakiery i farby epoksydowe stosuje się do wykonywania powłok podlegających dużym obciążeniom, we wnętrzach i na zewnątrz budynku, na wszystkich mocnych podłożach. Typowe zastosowania to powłoki na betonowych podłogach i antykorozyjne warstwy podkładowe na stali oczyszczonej przez obróbkę strumieniowo-ścierną do czystego metalu.
Wodorozcieńczalne farby epoksydowe stosuje się do silnie obciążonych posadzek betonowych.
Wyroby malarskie z żywic epoksydowych bardzo dobrze się sprawdziły w lakierowaniu samochodów.

W jaki sposób utwardzają się lakiery i farby epoksydowe?
Lakiery i farby epoksydowe utwardzają się przez utlenianie. Po odparowaniu rozpuszczalnika następuje chemiczne przyłączanie tlenu.

Jakie właściwości mają powłoki wykonane przy zastosowaniu estrów epoksydowych jako spoiwa?
Powłoki z lakierów i farb epoksydowych wykazują podobne właściwości, jak powłoki wykonane z żywic alkidowych, a więc dobrą przyczepność do większości obojętnych podłoży i uleganie zmydlaniu przez ługi. Przy zwiększonej odporności na chemikalia, powłoki te mają jednak skłonność do kredowania pod wpływem wietrzenia.

Dodaj komentarz