Rozcieńczalniki uniwersalne

Proszę wyjaśnić, dlaczego tzw. rozcieńczalniki uniwersalne mogą rozcieńczać bardzo różne spoiwa
Zdolność rozpuszczania przez rozpuszczalnik zależy od sił międzycząsteczkowych w rozpuszczalniku i rozpuszczanym spoiwie. Zarówno poszczególne grupy rozpuszczalników, jak i różne spoiwa mają bardzo różne siły międzycząsteczkowe. Rozcieńczalniki uniwersalne zawierają …

Żywice i lakiery poliuretanowe

Żywice i lakiery poliuretanowe

W jaki sposób twardnieją dwuskładnikowe lakiery poliuretanowe?
Dwuskładnikowe lakiery poliuretanowe twardnieją poprzez poliaddycję, przy czym poliizocyjanian utwardzacza wiąże się z głównym składnikiem lakieru.

Proszę opisać utwardzanie dwuskładnikowego lakieru poliuretanowego
Główny składnik lakieru poliuretanowego zawiera poliestry nasycone …

Farby chlorokauczukowe

Farby chlorokauczukowe

Jakie główne rozpuszczalniki są zawarte w rozcieńczalnikach specjalnych do farb chlorokauczukowych?
Rozcieńczalniki specjalne do farb chlorokauczukowych zawierają głównie estry, ketony, etery i węglowodory chlorowane.

Jakie zalety i wady mają farby chlorokauczukowe?
Farby chlorokauczukowe są. szczególnie odporne na chemikalia …

Kształtowanie się fizykochemicznych właściwości zaczynu w miarę jego dojrzewania.

Kształtowanie się fizykochemicznych właściwości zaczynu w miarę jego dojrzewania.

tmp46b8-1Fizykochemiczna charakterystyka zaczynu w okresie dojrzewania: 1 – wytrzymałość na ściskanie. 2 – wydzielanie się ciepła wiązania, 3 – stopień hydratacji, 4 – stopień pH, 5 – przewodność elektryczna.

Rysunek przedstawia …