Adaptacja zabytków architektury

Adaptacja polega na przystosowaniu odbudowywanego zabytku do odmiennych celów niż te, którym dotychczas służył. W sensie technicznym roboty adaptacyjne mają usprawnić wartości użytkowo-funkcjonalne budynku, co może przejawić się między innymi w odpowiednim przekształceniu wnętrz (jeśli nie mają one muzealnego znaczenia, …

Stropodach wentylowany

Do wykonywania konstrukcji dwudzielnych stropodachów wentylowanych często wykorzystywane jest drewno. Stropodachy drewniane, zarówno te z odwodnieniem zewnętrznym jak i te z odwodnieniem wewnętrznym, konstruowane są najczęściej przy użyciu wiązarów płatwiowo-kleszczowych lub wiązarów kratowych.

Wiązary płatwiowo-kleszczowe
W stropodachach o rozpiętości 8-12 …

Rozwój opieki prawnej i społecznej nad zabytkami

Ochrona dóbr kultury w czasach współczesnych należy do podstawowych obowiązków każdego państwa i jego obywateli. Charakter i zakres obowiązków w dziedzinie ochrony zabytków określają odpowiednie normy prawne. Treść tych norm (ustaw, rozporządzeń, przepisów itp.) w każdym państwie jest wypracowana indywidualnie …

Ewolucja poglądów i koncepcji konserwatorskich

Na kształtowanie się poglądów, teorii i technicznych metod konserwacji wywarła wpływ działalność wielu teoretyków i praktyków różnych narodów. Poglądy te zmieniały się w poszczególnych okresach historii konserwatorstwa w zależności od warunków politycznych, ideologicznych i gospodarczych.

W okresie początkowym (do pierwszej …