Samozapłon rozpuszczalnika

Czym się różnią rozcieńczalniki do rozprowadzania pędzlem i natryskiwania?
Rozcieńczalniki do rozprowadzania pędzlem składają się z mieszanki rozpuszczalników, które wolniej odparowują. Mieszanka rozpuszczalników do natryskiwania odparowuje szybciej. Ma to na celu zagwarantowanie optymalnych właściwości użytkowych materiału.

Proszę wyjaśnić pojęcie temperatury samozapłonu rozpuszczalnika
Temperatura samozapłonu jest to najniższa temperatura, w której mieszanina par rozpuszczalnika z powietrzem zapala się samoczynnie.

Proszę podać podział rozpuszczalników na grupy zapalności
Rozpuszczalniki dzieli się na grupy zapalności (Tl —T5) wg temperatury ich samozapłonu, czyli najniższej temperatury, w której mieszanina par rozpuszczalnika z powietrzem zapala się samoczynnie. Rozróżnia się następujące grupy zapalności i odpowiadającą im temperaturę zapłonu:

T1 – powyżej 723 K (powyżej 450°C);

T2 – 573—723 K (300-450°C);

T3 – 473-573 K (200-330°C);

T4 – 408-473 K (135-200°C);

T5 – 373-408 K (100-135°C).

Jak określa się granice wybuchowości rozpuszczalników?
Granice wybuchowości rozpuszczalników określa się jako dolny i górny zakres zapłonu. Jest to odpowiednio najmniejsze i największe stężenie objętościowe rozpuszczalnika w powietrzu, przy którym może jeszcze nastąpić zapłon.

Dodaj komentarz