Terpentyna i zagrożenie pożarowe

Do jakich spoiw nadaje się jako rozpuszczalnik terpentyna?
Terpentynę można stosować jako rozpuszczalnik do lakierów olejnych i na bazie żywic alkidowych. Nadaje się ona na rozpuszczalnik także do wielu lakierów na bazie żywic naturalnych.

Jakie są gatunki terpentyny? Proszę podać ich pochodzenie Najlepszym gatunkiem jest terpentyna balsamiczna, wytwarzana przez oszczędną destylację z żywicy drzew iglastych.
Terpentynę ekstrakcyjną wytwarza się przez destylację z parą wodną z resztek drewna iglastego (dawniej z korzeni drzew iglastych). Terpentyna siarczanowa jest produktem ubocznym, powstającym przy produkcji celulozy. Ponieważ stwierdzono, że zawarty w terpentynie 8-3-karen może powodować alergię (znaną jako świąd terpentynowy), ten składnik na ogół usuwa się z terpentyny.

Co to jest temperatura zapłonu rozpuszczalnika?
Temperatura zapłonu rozpuszczalnika jest to najniższa temperatura, w której powstaje jeszcze tyle par rozpuszczalnika, że daje się on zapalić. Samego ciekłego rozpuszczalnika nie można bowiem zapalić za pomocą płomienia – musi istnieć para rozpuszczalnika, która się zapała. W procesie spalania, wskutek wysokiej temperatury następuje intensywne parowanie rozpuszczalnika, dlatego po zapłonie ogień szybko się rozszerza. Rozpuszczalniki dzieli się na klasy zagrożenia pożarowego według ich temperatury zapłonu.

Rozpuszczalniki dzieli się, odpowiednio do ich rozpuszczalności w wodzie, na klasy zagrożenia pożarowego A i B. Rozpuszczalniki należące do klasy A nie rozpuszczają się w wodzie, a należące do klasy B rozpuszczają się w niej.

Klasy zagrożenia pożarowego A i B dzieli się dalej – zależnie od temperatury zapłonu rozpuszczalników. Tak więc, rozpuszczalniki klasy A1 nie rozpuszczają się w wodzie i mają temperaturę zapłonu poniżej 294 K (poniżej 21°C). Rozpuszczalniki te oznacza się napisem „łatwo zapalne“ i czarnym symbolem płomienia na pomarańczowożółtym tle (symbol niebezpieczeństwa F zgodnie z rozporządzeniem o materiałach niebezpiecznych).

Rozpuszczalniki nie rozpuszczające się w wodzie, o temperaturze zapłonu 294 K (21°C) – 328 K (55°C) należą do klasy zagrożenia pożarowego A2 i noszą ostrzegawczy napis „palne”. Oznaczenie symbolem niebezpieczeństwa nie jest wymagane. Rozpuszczalniki nie rozpuszczające się w wodzie, których temperatura zapłonu wynosi 328 K (55°C) – 373 K (100°C) należą do klasy zagrożenia pożarowego A3. Napis ostrzegawczy i oznaczenie symbolem niebezpieczeństwa nie są tu przewidziane.

Rozpuszczalniki wodorozpuszczalne o temperaturze zapłonu poniżej 294 K (21°C) należą do klasy zagrożenia pożarowego B i oznacza się je napisem „łatwo zapalne”. Muszą one, podobnie jak rozpuszczalniki należące do klasy zagrożenia pożarowego Al, być oznaczone czarnym symbolem ognia na pomarańczowożółtym tle.

Dodaj komentarz