Kształtowanie się fizykochemicznych właściwości zaczynu w miarę jego dojrzewania.

Kształtowanie się fizykochemicznych właściwości zaczynu w miarę jego dojrzewania.

tmp46b8-1Fizykochemiczna charakterystyka zaczynu w okresie dojrzewania: 1 – wytrzymałość na ściskanie. 2 – wydzielanie się ciepła wiązania, 3 – stopień hydratacji, 4 – stopień pH, 5 – przewodność elektryczna.

Rysunek przedstawia …

Składniki struktury wewnętrznej stwardniałego zaczynu cementowego

Składniki struktury wewnętrznej stwardniałego zaczynu

Analizując strukturę wewnętrzną zaczynu dojrzałego można w przenośni przyjąć, że kamień cementowy jest „mikrobetonem” złożonym z:
•    reliktów ziaren cementowych (spełniających redę kruszywa),
•    zhydratyzowanego cementu w postaci żelowokrystalicznej (rola spoiwa),
•    wody wolnej, gdyż …

Właściwości reologiczne zaczynu cementowego

Właściwości reologiczne zaczynu cementowego

Właściwości reologiczne charakteryzowane są ciekłością, podatnością na odkształcenie pod wpływem działającej siły i zachowywanie przy tym jednorodności. Wymienione cechy są ważne z punktu widzenia mieszanki betonowej, której ciekłość i stabilność zależą od swobody ruchu ziaren kruszywa …

Przechowywanie cementu

Przechowywanie cementu

Cementy workowane powinno się przechowywać w magazynach zamkniętych. Mają to być pomieszczenia szczelne i suche, a w zimie, w miarę możliwości, ogrzewane. Cement należy układać w takim porządku, aby zawsze zużywany był cement najstarszy.

Jeżeli cement przechowywany jest …

Starzenie się cementów

Starzenie się cementów

Starzenie cementów objawia się obniżeniem ich cech wytrzymałościowych i opóźnieniem początku i końca wiązania. Powodem starzenia jest higroskopijność cementów, w wyniku czego łączą się one z wilgocią zawartą w powietrzu, częściowa przedwcześnie reagując. Cementy wyższych klas są …

Cement glinowy

Cement glinowy

Cement glinowy istotnie różni się w swojej budowie, składzie chemicznym i procesie wiązania od rodziny cementów portlandzkich. Głównym czynnikiem wywołującym wiązanie jest tutaj tlenek glinowy A2O3, a nie CaO.

Ponad 70% składu cementu stanowią gliniany wapnia o różnych …

Cement ekspansywny

Cement ekspansywny

Charakterystyczną cechą cementu ekspansywnego jest zwiększanie się objętości zaczynu podczas wiązania i twardnienia. Zjawisko to występuje w wyniku reakcji między glinianem wapniowym i gipsem. Powstaje wtedy siarczano-glinian trójwapniowy o objętości zwiększonej o 130% w stosunku do sumy objętości …

Cement siarczanowo-żużlowy

Cement siarczanowo-żużlowy

W wyniku zastosowania do produkcji cementu siarczanowo-żużlowego zwiększonej ilości gipsu oraz żużla wielkopiecowego cement ten. po zhydratyzowaniu. zawiera znacznie mniej wodorotlenku wapniowego i dlatego charakteryzuje się znaczną odpornością na czynniki agresywne. Poważną jego wadą jest jednak agresywność w …